Връзки

Европейска комисия: Регионална политика
http://ec.europa.eu/regional_policy/

Европейска комисия: Интегрирано Управление на Бреговата Зона
http://ec.europa.eu/environment/iczm

Европейска комисия: Климатични промени
http://ec.europa.eu/clima/news/

Европейска комисия: Околна среда
http://ec.europa.eu/environment/

Европейска комисия: Transport
http://ec.europa.eu/transport/

Европейска комисия: Възобновяеми енергии
http://ec.europa.eu/energy/renewables/

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
http://www.mi.government.bg/

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
http://www.mrrb.government.bg

Министерство на околната среда и водите
http://www.moew.government.bg

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
http://www.mtitc.government.bg/

Изпълнителна агенция „Морска Администрация”
http://www.marad.bg

Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация"
http://www.port.bg

Басейнова дирекция за Черноморски регион
http://www.bsbd.org/

Басейнова Дирекция Дунавски Район
http://dunavbd.org/

Структурни фондове на ЕС
http://www.eufunds.bg/

Международна Морска Организация – ИМО
http://www.imo.org

Международна комисия за защита на река Дунав - ICPDR
http://www.icpdr.org

Дунавска Комисия
http://www.danubecom-intern.org

Международна Асоциация за Хидравлични Изследвания и Инженеринг – IAHR
http://www.iahr.net

Световна aсоциация за инфраструктура на водния транспорт – PIANC
http://www.pianc.org

Институт за бреговата зона, океани, пристанища и реки COPRI
http://www.asce.org/copri/

Асоциация на Европейските Морски Пристанища ESPO
http://www.espo.be

Комисия за защита на Черно море от замърсяване
http://www.blacksea-commission.org/

Централна Драгажна Асоциация CEDA
http://www.dredging.org

Европейска Драгажна Асоциация EuDA
http://www.european-dredging.info

Драгажни дейности и пристанищно строителство
http://www.dpcmagazine.com

Европейска мрежа по управление на наносите - ‘SedNet’
http://www.sednet.org