За Корес

КOРЕС EООД е създадена през 2007 г. във Варна, България. Основния предмет на дейност включва изследвания, консултации, инженеринг в областта на крайбрежни /морски / речни / пристанищни инженерни съоръжения, навигационни канали, опазване на околната среда, устойчиво развитие на крайбрежната зона, възобновяеми енергийни източници.

КОРЕС ООД работи съвместно с водещи експерти, фирми и научно-изследователски организации от България и ЕС. Ползвайки големия си опит в областта на физическите (лабораторни) моделни изследвания и числено моделиране на процеси в крайбрежната зона, както и използването на авангардни числени системи за моделиране (симулации) на процесите във вътрешните водоеми, реки, крайбрежните води и морета, КОРЕС предлага следните услуги:

 •  изследвания
 •  предпроектни проучвания и идейни проекти,
 •  консултантски услуги
 •  икономически анализи на разходите и ползите
 •  оценки на въздействието върху околната среда
 •  разработка на ГИС / управление на бази данни
 •  разработка на софтуер и доставка на информационни продукти
 •  трансфер на технологии в следните обасти:
  • морско и речно строителство, пристанищни и брегозащитни съоръжения,
  • опазване на околната среда, качество на водите и наносите, управление на риска при наводнения
  • възобновяеми енергийни източници (ветрова енергия, слънчева енергия, океанска и вълнова енергия, малки хидро-централи)

Фирмата се намира в сградата на Високотехнологичен бизнес инкубатор - Регионална агенция за иновации и предприемачество - Варна, и има широко участие в иновационни и високотехнологични проекти.

КОРЕС е активен член на Асоциация за изследване и развитие на Черно море и р. Дунав (АЧД), където компанията участва във финансирани от ЕС проекти за научни изследвания и развитие.

www.coresbg.eu