За проекта

1. Административна информация за проекта

Проект BG161PO003-1.1.01-0164-C0001 “Интелигентна информационна система за прогнозиране и контрол на разпространението на драгажно петно” се изпълнява по договор № СИП-02-34/30.09.2011 по Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, финансиран от Европейски фонд за Регионално Развитие.

Място на изпълнение на проекта: България,  гр.Варна   
Продължителност на проекта- 24 месеца
Начало: 30.09.2011г
Край: 30.09.2013г.

2. Екип по проекта

Персонал: В рамките на проекта са разкрити 3 нови работни места на следните длъжности : 1) Инженер пристанищно строителство (навигационни канали); 2) Инженер компютърни приложения (математическо моделиране); 3) Инженер електронни инструменти и прибори. Назначени са висококвалифицирани специалисти с опит в НИРД и иновациите.

Изпълнителски екип:

Към настоящия момент по проекта работи колектив от високо квалифицирани специалисти с опит в изпълнението на проекти в областта научно-развойната дейност:

д-р инж. Валери Пенчев- икономически мениджър
инж. Иван Йотов- Инженер компютърни приложения
инж. Костадин Янчев- Инженер пристанищно строителство
инж. Юлиян Точков- Инженер електронни инструменти и прибори

За изпълнението на дейностите по проекта като подизпълнители са участвали:

КЦУР Геопонт-Итерком
ДХИ България ООД
Интеграл 2005 ООД
Лаборатория Бисер системс ООД 
Варна Бриз патент 
Смарт Дизайн 2005 ООД
РАПИ Варна , и др.

3. Представяне на проекта

Проектът е посветен на разработката на „Интелигентна информационна система за прогнозиране и контрол на разпространението на драгажно петно”. Системата включва дистанционно управляема лодка за мониторинг на водната среда, и наземно базиран компютърен симулатор (числен модел) за прогнозиране разпространението на драгажното петно. Системата е предназначена да осигури данни за качеството на водите по време, и след изпълнението на драгажни дейности, по отношение на концентрацията на плаващи наноси, които понягога може да съдържат частици с опасни за околната среда компоненти.

презентация на проекта- download PDF

4. Иновативност и Патенти:

  • Същност на идеята

Настоящата идея предлага разработката на един комплексен иновационен продукт – Интелигентна информационна система за прогнозиране и контрол в реално време на разпространението на драгажно петно с цел анализ на замърсяването на крайбрежните води с плаващи наноси, които могат да съдържат вредни или опасни за здравето компоненти. Състои се от софтуерна Експертна система (симулатор), която осигурява прогноза за разпространението на драгажното петно на база на сбор и анализ на данни получавани в реално време от Плаваща измервателна станция (скорости на течения, концентрацията на суспендирани наноси). Осъществява компютърно моделиране и прогнозиране на параметрите на драгажното петно (разпространение, концентрация), включително визуализация, анализ и препоръки за действия (контрол). Системата предоставя информация от първостепенно значение не само за опазване околната среда и екосистемите, но също така и за управление на ефективността на драгажните кораби (избор на подходяща дълбачка, контрол във времето, контрол на водното съдържание на изкопната маса, контрол на производителността, и т.н.).

Разработката има ярко изразен иновативен и мултидисциплинарен характер. Системата се разработва на базата на най-съвременни достижения на науката.

Предлаганото решение има значителни предимства в сравнение с плаващ буй или плавателен съд с екипаж на борда, а именно:

  • Изключителна мобилност, възможност за бърза реакция
  • Икономически много по-ефективно
  • Избягване на риска за човешкия фактор
  • Оперативност в трудно-достъпни места

Експертната системата може да бъде инсталирана на драгажен кораб, или на друг плавателен съд, както и базирана на сушата. Може да работи на две нива: Ниво 1) Експрес-анализ и преварителна прогноза, на базата на налична база данни и компютърно моделиране по аналогови параметри; Ниво 2) Анализ и прогноза в реално време, на базата на постъпващи данни от измервания за теченията, вятъра, концентрацията на наносите. Възможна е работа и на междинно ниво: анализ и прогноза на база на архивни данни, с корелация от частични измервания в реално време.

Регистрирани са следните патенти / индустриална собственост:

  • Свидетелство за регистрация на промишлен дизайн за плавателно средство № BG (11)7639, регистриран на 22.05.2012 г., със срок на закрила до 22.02.2022г.

 Свидетелство за регистрация на промишлен дизайн - download

  • Свидетелство за регистрация на полезен модел № 1641 от 11.02.2013г.

Свидетелство за регистрация на полезен модел - download

5. Технически паспорт/ спецификации

download