Този сайт е създаден по проект BG161PO003-1.1.01-0164-C0001 “Интелигентна информационна система за прогнозиране и контрол на разпространението на драгажно петно”  за целите на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - № СИП-02-34/30.09.2011г., с бенефициент КОРЕС ЕООД.

Сайтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от КОРЕС ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

http://www.opcompetitiveness.bg/